All posts by: Павло Кушнєрук

crop

Ультрас ДК: “За 7 років Сілва став більшим українцем, ніж деякі з тих, хто народився і живе в нашій країні”

Автор: |31 Бер, 2017

Мабуть, ультрас мають рацію. Угрупування ультрас “Динамо” WBC подякувало екс-захиснику клубу Даніло Сілві за роки, проведені в складі ..

Äèðåêòîð òóðíèðà ÓÅÔÀ ÅÂÐÎ 2012 â Óêðàèíå Ìàðêèÿí Ëóáêèâñêèé âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ â Óêðàèíå ôèíàëüíîé ÷àñòè ×åìïèîíàòà Åâðîïû 2012 ãîäà ïî ôóòáîëó.

Директор підготовки Євро-2012 назвав збірну каліками і пояснив, чому краще, щоб команда не їхала на ЧС

Автор: |25 Бер, 2017

Підпалив пердаки. Директор підготовки Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський прокоментував результат матчу кваліфікації ЧС-2018 Хорватія – Україна ..

Menu Title