All posts by: Павло Кушнєрук

Äèðåêòîð òóðíèðà ÓÅÔÀ ÅÂÐÎ 2012 â Óêðàèíå Ìàðêèÿí Ëóáêèâñêèé âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ â Óêðàèíå ôèíàëüíîé ÷àñòè ×åìïèîíàòà Åâðîïû 2012 ãîäà ïî ôóòáîëó.

Директор підготовки Євро-2012 назвав збірну каліками і пояснив, чому краще, щоб команда не їхала на ЧС

Автор: |25 Бер, 2017

Підпалив пердаки. Директор підготовки Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський прокоментував результат матчу can you get viagra over the counter. кваліфікації ..

Menu Title